Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE TUINSTUDIO

Deze algemene voorwaarden worden gezien als onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen
de klant, hierna genoemd opdrachtgever, en opdrachtnemer, hierna genoemd De Tuinstudio.

 

Artikel 1                 Definities

1.1 Opdrachtnemer: De Tuinstudio, statutair gevestigd op Wingerd 84, 2496 VD te Den Haag.

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met De Tuinstudio een overeenkomst is aangegaan, dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten uitvoeren van begeleiding of enig andere vorm van werk gerelateerde opdrachten.

1.3 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen De Tuinstudio en opdrachtgever.

1.4 Werkzaamheden: tuinontwerp, beplanting, onderhoud, leveren beplanting en (tuin)producten.

1.5 Factuurbedrag: het totale overeengekomen bedrag van de overeenkomst tussen De Tuinstudio en opdrachtgever.

 

Artikel 2                 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de opdracht anders is besloten.

2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard,  tussen De Tuinstudio en opdrachtgever.

2.3 De bepaling van artikel 2.2 van deze algemene voorwaarden geldt alleen voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is afgeweken.

2.4 Indien de bepalingen van de algemene voorwaarden van De Tuinstudio en opdrachtgever in strijd zijn met elkaar, zullen de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden prevaleren.

 

Artikel 3                 Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes van De Tuinstudio zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

3.2 Alle offertes van De Tuinstudio hebben een geldigheid van 30 dagen.

3.3 Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang De Tuinstudio deze niet heeft afgewezen.

3.4 De prijzen in de genoemde offertes en overeenkomsten zijn in euro’s exclusief 21% btw voor arbeid en materialen en exclusief 6% btw voor beplanting.

3.5 De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze gegevens onjuist of niet volledig zijn zal de offerte worden aangepast op basis van de juiste gegevens.

3.6 Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Artikel 4                 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Opdrachten tussen De Tuinstudio en opdrachtgever zijn tot stand gekomen:

 1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel
 2. b) na schriftelijke aanvaarding van een opdracht door De Tuinstudio, dan wel
 3. c) na akkoord te geven door opdrachtgever per email, dan wel
 4. d) door aanvang van de werkzaamheden.

4.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de opdracht.

4.3 De Tuinstudio zal pas overgaan in de voorbereiding dan wel uitvoering van de opdracht indien door de opdrachtgever een aanbetaling van minimaal 25% van het factuurbedrag is voldaan.

 

Artikel 5                 Uitvoering van de opdracht

5.1 De Tuinstudio zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door De Tuinstudio gewenste faciliteiten voor zover deze nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6                 Annulering

6.1 Indien een aan De Tuinstudio gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan De Tuinstudio te betalen volgens onderstaand schema, berekend over het afgesproken bedrag van de overeenkomst of het geannuleerde gedeelte daarvan:

 1. a) bij annulering meer dan 4 weken voor het tijdstip waarop de opdracht zal plaatsvinden is opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan De Tuinstudio te betalen;
 2. b) bij annulering tussen 4 en 2 weken voorafgaand aan de opdracht is opdrachtgever gehouden 35% van het factuurbedrag te betalen;
 3. c) bij annulering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de opdracht is opdrachtgever gehouden 55% van het factuurbedrag te betalen;
 4. d) bij annulering tussen 7 en 3 dagen voor de opdracht is opdrachtgever gehouden 80% van het factuurbedrag te betalen;
 5. e) bij annulering binnen 3 dagen voor de opdracht is opdrachtgever gehouden 100% van het factuurbedrag te betalen.

6.2 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop opdrachtnemer kennis heeft genomen van de annulering per post of per email.

6.3 Annulering van een aan De Tuinstudio verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.

6.4 In alle gevallen van annulering is opdrachtgever, naast hetgeen tot nu toe in dit artikel is vermeld, aan De Tuinstudio verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie ten behoeve van die opdracht, inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot een betalingsverplichting van opdrachtnemer leiden.

6.5 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de overeenkomst, kan De Tuinstudio de opdracht per direct annuleren.

6.6 De Tuinstudio heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.

6.7 De betalingsverplichting blijft in het geval van artikel 6.5 en 6.6 van deze algemene voorwaarden onverminderd bestaan bij de opdrachtgever.

 

Artikel 7                 Aansprakelijkheid

7.1 Indien De Tuinstudio aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 20% van het factuurbedrag.

7.2 De Tuinstudio is op geen enkele manier aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.

7.3 De hiervoor opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Tuinstudio.

 

Artikel 8                 Betaling

8.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door De Tuinstudio ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen De Tuinstudio en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Uitsluitend betalingen aan De Tuinstudio zelf dan wel aan een rechtspersoon die door De Tuinstudio tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.

8.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is  opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 5%, indien opdrachtgever als particulier handelt, en 10% indien opdrachtgever als bedrijf handelt, per maand of een gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.5 In geval van (aanvraag van) faillissement en beslaglegging van opdrachtgever, zijn de vorderingen van De Tuinstudio op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9                 Opschorting en ontbinding

9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijden schriftelijk beëindigen.

9.2 De Tuinstudio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 1. a) opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. b) na het sluiten van de overeenkomst aan De Tuinstudio ter kennis is gekomen, dat er omstandigheden zijn die een goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

9.3 Voorts is De Tuinstudio bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van diens aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Tuinstudio op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Tuinstudio de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Tuinstudio, zal De Tuinstudio in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

Artikel 10              beëindiging opdracht

Elke opdracht eindigt op de vermelde data, zoals afgesproken in de overeenkomst tussen De Tuinstudio en de opdrachtgever. Tussentijds afgebroken of beëindigde opdrachten zullen onverminderd gefactureerd worden naar het deel van de opdracht dat is uitgevoerd.

 

Artikel 11              Overige bepalingen

11.1 De Tuinstudio is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe De Tuinstudio door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor De Tuinstudio verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

11.2 Mocht in de toekomst tussen De Tuinstudio en opdrachtgever verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen De Tuinstudio en opdrachtgever de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

11.3 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen De Tuinstudio en opdrachtgever zijn overeengekomen.

11.4 De Tuinstudio zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

 

Artikel 12              overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door De Tuinstudio redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan, calamiteiten die de bedrijfsvoering van De Tuinstudio verhinderen of beperken.

12.2 In het geval dat De Tuinstudio door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft De Tuinstudio het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat De Tuinstudio gehouden is om enige door opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

12.3 In het geval dat De Tuinstudio ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht, is De Tuinstudio gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van De Tuinstudio te voldoen.

 

Artikel 13              klachten en reclame

13.1 Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient per aangetekend schrijven binnen  14 dagen na factuurdatum aan De Tuinstudio kenbaar te worden gemaakt.

13.2 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient per aangetekend schrijven aan De Tuinstudio kenbaar te worden gemaakt binnen 30 dagen na verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

13.3 Een reclame met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 14              overige bepalingen

14.1 De Tuinstudio is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe De Tuinstudio door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor De Tuinstudio verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

14.2 Mocht in de toekomst tussen De Tuinstudio en opdrachtgever verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen De Tuinstudio en opdrachtgever de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

14.3 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen De Tuinstudio en opdrachtgever zijn overeengekomen.

14.4 De Tuinstudio zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

 

Artikel 15              Geschillen

15.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden.

15.2 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever kennis te nemen.